TABLE OF CONTENTS

#hilyshare

Effective date: feb 24, 2023
TABLE OF CONTENTS

LEES DEZE VOORWAARDEN VOOR DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD ZORGVULDIG DOOR.

Met als doel het promoten van de Hily Dating App en het verbeteren van de gebruikerservaring met de app, vraagt Hily Corp. (verder “Bedrijf“) toestemming van gebruikers om hun sociale media-inhoud te gebruiken door het verzoek (“Verzoek“) te schrijven in de opmerkingen onder de post met de betreffende inhoud. Dit verzoek wordt geacht een aanbod te zijn om deze voorwaarden voor door gebruikers gegenereerde inhoud (“UGC-voorwaarden”) te sluiten. De UGC-voorwaarden zijn het juridische contract tussen u (“U“, “Uw“) en het Bedrijf.

 1. DEFINITIES

  Content” betekent inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, ontwerpen, illustraties, muziek, songteksten, foto’s, gelijkenis, video’s, audio’s, stemmen.

  Hashtag” betekent hashtag #hilyshare in de reactie als antwoord op het verzoek onder de respectieve Social Media-post.

  Persoonsgegevens” betekent inclusief maar niet beperkt tot voornaam, achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam, bijnaam/schermnaam, IP-adres, locatie, tijdstempel en informatie.

  Gerelateerde Partijen” betekent leidinggevenden, werknemers, filialen, gerelateerde bedrijven, agenten, licentiehouders, sub-licentiehouders, merkpartners, productiepartners, social media platforms, aannemers, opvolgers, wettelijke vertegenwoordigers, toewijzingen, derden serviceproviders en hun respectieve merkpartners, marketing- of public relations-bureaus en andere filialen.

  Social Media” betekent inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Medium, de Hily App, de Hily-website, Snapchat, Vimeo.

 1. LICENTIE

  2.1 Door te antwoorden op de Request en Hashtag te schrijven in de reactie onder de Social Media-post, ga je akkoord met de UGC-voorwaarden.
  2.2 Als je het niet eens bent met een van de UGC-voorwaarden, antwoord dan niet op ons bericht aan jou.
  2.3 Onder voorbehoud van clausule 2.1 hierboven, verleen je aan het Bedrijf en de aanverwante partijen wereldwijd een eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, volledig betaald, niet-exclusief, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht en licentie om (i) jouw Content en (ii) jouw Persoonlijke Gegevens die samen met jouw Content verschijnen, op welke manier dan ook te gebruiken, te publiceren, uit te zenden, te verzenden, te verspreiden en opnieuw te posten, naar eigen goeddunken te bepalen door het Bedrijf of de aanverwante partijen, inclusief maar niet beperkt tot webpagina’s en sociale mediapagina’s die worden beheerd door het Bedrijf of aanverwante partijen, in promotionele e-mails en advertenties, en in alle andere marketing-, promotie- en reclame-initiatieven, en in alle bekende of toekomstige media.
  2.4 Je stemt ermee in dat het Bedrijf en de aanverwante partijen jouw Content kunnen gebruiken, weergeven, reproduceren, distribueren, verzenden, combineren met andere materialen, aanpassen en/of bewerken op welke manier dan ook, naar eigen goeddunken, zonder enige verplichting jegens jou. Er hoeft geen gebruik te worden gemaakt van jouw Content of jouw persoonlijke gegevens met betrekking tot de Content ter goedkeuring van het Bedrijf of de aanverwante partijen.
  2.5 Niettemin hebben de aanverwante partijen geen verplichting om gebruik te maken van enige van de rechten die door jou zijn verleend. De aanverwante partijen kunnen ervoor kiezen om jouw Content of jouw Naam en/of Beeltenis op elk moment te gebruiken, te gebruiken en te stoppen met gebruiken, opnieuw te gebruiken of niet te gebruiken.
  2.6 Het gebruik van jouw Content of jouw Naam en/of Beeltenis door het Bedrijf en de aanverwante partijen impliceert geen goedkeuring, affiliatie, joint venture, partnerschap, tewerkstelling of agency-relatie met jou.
  2.7 Hierbij doe je afstand van elk recht om het gebruik van jouw Content of Naam en/of Beeltenis door de aanverwante partijen zoals hierin toegestaan te inspecteren of goed te keuren.
  2.8 Door het gebruik van de Content toe te staan, doe je afstand van (i) elk recht om het gebruik van de Content in welk formaat of medium dan ook te bekijken, te inspecteren of goed te keuren, of dat gebruik aan jou bekend is of niet; en (ii) elk recht op royalty’s of andere vergoedingen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Content.
  2.9 Je blijft de eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten, titels en belangen met betrekking tot de inhoud (onderhevig aan de hierin verleende licentie).
 1. VERTEGENWOORDIGING EN GARANTIES

  U verklaart, attesteert en garandeert dat:

  3.1 U de enige eigenaar bent van alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten op de Content of toestemming hebt van de maker van de Content om het recht te verlenen om de Content te gebruiken;
  3.2 U geen partij bent bij en de Content geen onderwerp is van een regeling die in strijd zou zijn met de UGC-voorwaarden;
  3.3 U ten minste 18 (achttien) jaar oud bent of de leeftijd van meerderjarigheid hebt bereikt in uw rechtsgebied/staat van verblijf;
  3.4 wanneer het Bedrijf uw Content en Persoonlijke Gegevens in verband met de Content gebruikt, dit geen inbreuk zal maken op enige intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
  3.5 Uw Content is niet vertrouwelijk, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch, misbruikend, onfatsoenlijk, bedreigend, intimiderend, haatdragend of beledigend of anderszins onwettig;
  3.6 U het recht hebt om de UGC-voorwaarden met het Bedrijf aan te gaan;
  3.7 U hebt de betekenis en impact van de UGC-voorwaarden volledig begrepen;
  3.8 U bent geen werknemer, consultant, merkambassadeur of anderszins materieel gerelateerd aan het Bedrijf, en het Bedrijf heeft u niet gecompenseerd voor uw content.
 1. SCHADELOOSSTELLING

  4.1 Je gaat ermee akkoord om de onderneming en de gerelateerde partijen volledig te verdedigen, vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, aansprakelijkheid, kosten, boetes, vonnissen, verliezen of uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die op enigerlei wijze verband houden met, voortvloeien uit of het gevolg zijn van: (i) de Inhoud; (ii) elke claim voor laster, smaad, piraterij, plagiaat, inbreuk op de privacy of intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Inhoud; (iii) uw schending van de verklaringen en garanties (zoals hierboven uiteengezet); (iv) uw acties zowel binnen als buiten de reikwijdte van de UGC-Voorwaarden.
  4.2 Indien gevraagd, zul je elk document ondertekenen op een wijze en op een locatie zoals vereist om enige van de rechten die je aan de Onderneming hebt verleend onder de UGC-Voorwaarden te beschermen, perfectioneren of handhaven.
 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  5.1 TOT DE MAXIMAAL TOEGESTANE OMVANG DOOR DE WET, ZAL DE VENNOOTSCHAP EN HAAR GERELATEERDE PARTIJEN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG- OF INDIRECTE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS, HETZIJ IN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE LICENTIE DOOR DE VENNOOTSCHAP, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING ENIGE SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE LICENTIE DOOR DE VENNOOTSCHAP, AL DAN NIET HET GEVOLG VAN HANDELINGEN VAN GOD, COMMUNICATIESTORINGEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT DE REGISTRATIES, PROGRAMMA’S OF DIENSTEN VAN DE VENNOOTSCHAP. IN GEEN GEVAL ZAL DE GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOOTSCHAP, IN WELKE VORM VAN ACTIE DAN OOK IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST OF HET GEBRUIK VAN DE SERVICE, MEER BEDRAGEN DAN $100.
  5.2 SOMMIGE LANDEN EN RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IN OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN NIET TOE EN ALS GEVOLG HIERVAN IS DE INHOUD VAN DEZE SECTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.
 1. AUTEURSRECHTENBELEID

  6.1 Indien u een auteursrechthebbende bent of een gemachtigde daarvan en van mening bent dat iets op de websites, sociale media-accounts, marketing- en advertentiematerialen van het Bedrijf inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding van inbreuk indienen conform de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) door onze Copyright Agent te voorzien van de volgende informatie: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het inbreuk maakt; (iii) een beschrijving van waar het materiaal dat u beweert inbreuk te maken, zich bevindt op onze website (inclusief URL’s om ons te helpen het materiaal te identificeren); (iv) uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; (v) een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de wet; en (vi) een verklaring van u, onder ede, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent om namens de auteursrechthebbende op te treden. De aangewezen Copyright Agent van het Bedrijf om kennisgevingen van beweerde inbreuk te ontvangen is:

  Hily Corp.
  Attn: Copyright Compliance Department
  3172 North Rainbow Boulevard #1132,
  Las Vegas, NV 89108
  Email: copyright@hily.com

  6.2 ONDER FEDERALE WETGEVING KUNT U, INDIEN U KWAADWILLIG VERTEGENWOORDIGT DAT ONLINE MATERIAAL INBREUK MAAKT, STRAFRECHTELIJK WORDEN VERVOLGD VOOR MEINEED EN CIVIELE STRAFFEN ONDERVINDEN, WAARONDER GELDSTRAFFEN, PROCESKOSTEN EN ADVOCATENKOSTEN.ES.

 2. OVERIG

  7.1 De wetten van de staat Californië, met uitsluiting van de regels inzake conflicten tussen de wetten, zijn van toepassing op de UGC-Terms. Voor zover enige actie met betrekking tot een geschil hieronder is toegestaan om in een gerechtelijke procedure te worden gebracht, zal een dergelijke actie onderworpen zijn aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de staats- en federale rechtbanken gevestigd in San Francisco County, Californië, en u doet hierbij onherroepelijk afstand van persoonlijke rechtsbevoegdheid in dergelijke rechtbanken en doet afstand van elk verweer van ongelegen forum.
  7.2 DE UGC-VOORWAARDEN KUNNEN TE ALLEN TIJDE EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN VAN HET BEDRIJF WORDEN GEWIJZIGD. Het Bedrijf zal kennisgeving doen van een dergelijke wijziging door de herziene UGC-voorwaarden op de eigen website te plaatsen.
  7.3 Indien een bepaling of een deel daarvan onwettig, nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de bepaling te bereiken voor zover maximaal toegestaan onder enige toepasselijke wetgeving en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven, tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
  7.4 De UGC-voorwaarden en alle hieronder verleende rechten en licenties mogen niet worden overgedragen of toegewezen door U, maar kunnen door het Bedrijf zonder beperking worden toegewezen. Elke poging tot overdracht of toewijzing in strijd hiermee zal nietig zijn.
  7.5 Het niet afdwingen van enige bepaling zal geen invloed hebben op ons recht om op elk moment nakoming te verlangen, noch zal een verklaring van afstand van enige inbreuk of verzuim van de UGC-voorwaarden of enige bepaling daarvan een verklaring van afstand van enige volgende inbreuk of verzuim of een verklaring van afstand van de bepaling zelf vormen.
  7.6 Het gebruik van sectie-koppen in de UGC-voorwaarden is slechts voor het gemak en zal geen invloed hebben op de interpretatie van de desbetreffende bepalingen.
  7.7 U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, arbeidsrelatie of agentuurverhouding bestaat tussen U en het Bedrijf als gevolg van de UGC-voorwaarden.
  7.8 U kunt uw toestemming voor de UGC-voorwaarden intrekken door een kennisgeving van intrekking te sturen naar het volgende e-mailadres: copyright@hily.com. In een dergelijke situatie moet u begrijpen dat het Bedrijf redelijke tijd nodig zal hebben om te reageren op uw intrekking. Na het intrekken van de toestemming heeft u geen recht op en u kunt geen vergoeding, betaling of schadevergoeding claimen die voortvloeit uit deze intrekking.

   

Hily: Dating App
Meet People.Find Love...
Scoor de app

W3 Total Cache is currently running in Pro version Development mode.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.